§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Vigersted Træningscenter, som er en afdeling under Vigersted Idrætsforening

Foreningens hjemsted er Vigersted, Ringsted Kommune.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at give borgerne i lokalområdet en bred vifte af motionsformer via fleksible og målrettede tilbud primært i et motionsrum, men også ved andre arrangementer, for derigennem at medvirke til øget tiltrækning og fastholdelse af medlemmer i Vigersted Idrætsforening. Dette vil give borgere i lokalområdet mulighed for at dyrke motion i samvær med hinanden – unge som ældre.

 

§ 3. Organisering

Foreningen er en underafdeling til Vigersted Idrætsforening.

Foreningen er et foreningsbaseret motionscenter og er dermed underlagt DGI´s vedtægter.

Vigersted Træningscenter drives på frivillig basis.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse med undtagelse af suppleanter.

 

§ 4. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver person, som kan acceptere foreningens vedtægter. Optagelse i foreningen sker som fastsat af bestyrelsen.

Bestyrelsen er berettiget til at nægte en person optagelse i foreningen.

Bestyrelsen vedtager aldersgrænser for medlemskab.

Kontingentsatser fastsættes af bestyrelsen

 

Udmeldelse sker i henhold til bestyrelsens fastsatte regler herom.

 

§ 5. Udelukkelse

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningens regler og vedtægter eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling. Evt. forudbetalt kontingent vil ikke blive refunderet.

 

§6. Erstatningspligt.

Forsætlig eller uagtsom beskadigelse af foreningens ejendele medfører erstatningspligt.

 

§7. Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år inden udgangen af marts måned (senest en uge før Vigersted Idrætsforenings generalforsamling). Indvarsling sker ved annoncering i lokalpressen mindst 10 dage før generalforsamlings afholdelse. Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for ordinær generalforsamling

  1. Valg af dirigent & stemmetællere
  2. Beretning v/formanden
  3. Regnskabsorientering v/kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Eventuelt.

Valg sker ved simpelt flertal.

Stemmeberettigede er alle gyldige medlemmer med betalt kontingent.

Valgbare er alle gyldige medlemmer, som er fyldt 18 år, med betalt kontingent. Ingen kan vælges mod sin vilje.

§ 8. Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstra ordinære generalforsamlinger skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen, eller 1/3 af de gyldige medlemmer stiller skriftligt krav herom med deres personlige underskrift. Generalforsamlingen skal varsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

 

§ 9. Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer. Derudover er der 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer, og to menige medlemmer.

Valgene gælder for en 2-årig periode. 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for et år.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder henholdsvis første og anden suppleant, som derefter sidder det afgåede medlems periode ud.

 

§ 10. Udvalg.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg. Udvalgsmedlemmer behøver ikke at være medlemmer af foreningen. Udvalg refererer direkte til bestyrelsen, og aflægger skriftligt referat fra møder.

 

 

§ 11. Instruktører.

Alle instruktører skal være medlem af foreningen. Bestyrelsen kan fastsætte en evt. minimumsalder.

 

Styrke- og spinningsinstruktører skal som minimum have instruktøruddannelsen fra Foreningsfitness.

 

§ 12. Budget og regnskab

Vigersted Træningscenter har helt selvstændig økonomi – herunder også regnskab og budget.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet aflægges på ordinær generalforsamling og skal godkendes på samme v/ simpelt flertal.

Regnskabet forelægges til orientering på Vigersted Idrætsforenings generalforsamling.

Der udarbejdes budget, som også forelægges til orientering på Vigersted Idrætsforenings generalforsamling.

 

Evt. overskud skal forblive i Vigersted Træningscenter.

 

§ 13. Ændringer af vedtægter

Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettige stemmer herfor.

 

§ 14. Foreningens opløsning.

Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med min. 14 dages mellemrum stemmer herfor. Eventuelle mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning, men kan kun anvendes til motionsrelaterede formål i Vigersted Idrætsforening.

 

20. februar 2012

Download som PDF Vedtægter for Vigersted Træningscenter