§1 – Navn

Foreningens navn er VIGERSTED IDRÆTSFORENING.

Foreningen er stiftet den 22. november 1938.

Foreningens hjemsted er Ringsted kommune.

 

§2 – Formål

Foreningens formål ved amatøridræt og andet kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§3 – Tilslutning

Foreningen er tilsluttet DGI Sorø  Amt og Danmarks Idrætsforbund (DIF) og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

 

§4 – Medlemmer

Stk.1: Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Som passive medlemmer kan optages enhver.

Stk.2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

 

§5 – Ledelse

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:

 1. Formændene for de i § 6 anførte udvalg
 2. Mindst tre medlemmer, som vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Valgbar er ethvert medlem der er fyldt 18. år.

På det første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær, alternativt vælges et forretningsudvalg . Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i en  valgperiode supplerer bestyrelsen sig med en stedfortræder, som skal på valg ved førstkommende generalforsamling. En sådan supplering kan kun finde sted i en valgperiode..

Stk. 6: Vigersted Træningscenter er en del af Vigersted Idrætsforening, men har sin egen

bestyrelse og vedtægter samt egen økonomi.

 

§6 – Aktiviteter

Stk. 1: Bestyrelsen kan godkende nedsættelse af udvalg for aktiviteterne.

Udvalgets nedsættelse skal godkendes på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 2: En aktivitets ophør skal godkendes på generalforsamlingen. Ved ophør overgår dispositionsretten over samtlige aktivitetens ejendele og formue til foreningen.

 

§7 – Udvalg

Stk. 1: For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde, kan vælges et udvalg på 3-7 medlemmer, hvoraf formanden vælges som anført under § 5. Øvrige udvalgsmedlemmer vælges på et afdelingsmøde.

Stk. 2: Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

 

§8 – Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Restanter, som har fået to rykkere, eller som skylder fra sidste sæson, får et brev om udelukkelse af foreningen.

 

§9 – Forpligtelser

Stk. 1: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§10 – Myndighed

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned og indkaldes ved opslag på foreningens område og ved annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen finder det fornødent, med mindst 14 dages varsel.

Stk.2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden(FU) senest 8 dage før.

Stk.3: Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret. For aktive medlemmer under 14 år kan fremmødte forældre/værge afgive stemme. Hver deltager i generalforsamlingen har kun én stemme.

Stk.4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget..

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5: Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§11 – Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Udvalgene aflægger beretning
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Forelæggelse af budget for indeværende år
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Valg
 • Formand
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Suppleanter
 • Revisorer

9. Eventuelt

 

§12 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 % af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§13 – Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden/forretningsudvalget, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

§14 – Forretningsorden

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2: Til bestyrelsesmøderne har udvalgsformændene mødepligt eventuelt ved stedfortræder.

Stk. 3: Formanden/forretningsudvalget, næstformanden og kasseren  har ret til

at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.

§15 – Bestyrelsen

Vedtagelse  i  bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

 

§16 – Referat

Der tages referat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på det næste møde.

 

§17 – Regnskabsår

Foreningens  regnskabsår  går  fra 1. januar til 31. december, og senest den februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

 

§18 – Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af Amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

Stk. 3: Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og Ungdomsarbejdet i Ringsted Kommune.

 

Således vedtaget  den 16. marts 2016

 

Dirigent Jeanet Johansen.

 

Vedtægterne kan downloades som Word-dokument her.